Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrivacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Privacy Statement

De Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend gebruikt en verwerkt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het NASF geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of u zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van uw gegevens. U hebt te allen tijde inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen.

Auteurs van brieven of ingezonden stukken ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in het Albert Schweitzer Magazine (ASM) of op de website, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. Wij behouden het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen.

Disclaimer

Verantwoording

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en het Albert Schweitzer Magazine (ASM), en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Meningen geuit op de website of in het ASM zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het NASF. Het NASF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website of het ASM.

 Copyright

Niets van deze website of het Albert Schweitzer Magazine (ASM) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de vorm en inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij het NASF c.q. de betreffende auteur. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het NASF c.q. de rechthebbende.

Een klacht?

Wij vinden het heel belangrijk om te weten wat je vindt van ons en ons werk en of we dingen beter kunnen doen. Heb je een klacht? Het NASF hanteert een klachtenprotocol. Mail ons of bel ons. Je klacht wordt vervolgens behandeld door de bureaumanager, eventueel in samenwerking met het team en altijd in samenspraak met één of meerdere bestuursleden uit het dagelijks bestuur (DB): de voorzitter, penningmeester of secretaris. Wij streven ernaar een klacht snel en adequaat af te handelen en gaan daarbij uit van de mate van tevredenheid over afhandeling bij degene die de klacht heeft gemeld.

Telefoon: +31 (0)30-8801499

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy Statement of Disclaimer, dan kunt u deze per e-mail stellen aan: info@nasf.nl

Wijzigingen

De Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement en Disclaimer. Controleert u deze daarom regelmatig.